Trang chủ Chế độ kế toán theo thông tư 200

Chế độ kế toán theo thông tư 200

Tài khoản 155 Thành phẩm theo thông tư 200/2014

Tài khoản 155 dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động của các loại thành phẩm của doanh nghiệp....

Tài khoản 156 Hàng hóa theo thông tư 200/2014

Tài khoản 156 dùng để phản ánh trị giá hiện có và tình hình biến động tăng, giảm các loại hàng hóa của doanh...

Tài khoản 157 Hàng gửi đi bán theo thông tư 200/2014

Tài khoản 157 được thực hiện theo nguyên tắc giá gốc quy định trong Chuẩn mực kế toán Hàng tồn kho. Chỉ phản ánh...

Tài khoản 158 Hàng hoá kho bảo thuế theo thông tư 200/2014

Tài khoản 158 dùng để phản ánh sự biến động tăng, giảm và số hiện có của hàng hoá đưa vào Kho bảo thuế....

Tài khoản 161 Chi sự nghiệp theo thông tư 200/2014

Tài khoản 161 phản ánh các khoản chi sự nghiệp, chi dự án để thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, xã...

Tài khoản 171 Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ theo thông...

Tài khoản 171 dùng để phản ánh các giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ phát sinh trong kỳ. Tài khoản này...

Tài khoản 211 Tài sản cố định hữu hình theo thông tư 200/2014

Tài khoản 211 dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm toàn bộ tài sản cố định...

Tài khoản 212 Tài sản cố định thuê tài chính theo thông tư 200/2014

Tài khoản 212 dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm của toàn bộ TSCĐ thuê tài...

Tài khoản 213 Tài sản cố định vô hình theo thông tư 200/2014

Tài khoản 213 dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm TSCĐ vô hình của doanh nghiệp....

Tài khoản 214 Hao mòn tài sản cố định theo thông tư 200/2014

Tài khoản 214 dùng để phản ánh tình hình tăng, giảm giá trị hao mòn và giá trị hao mòn luỹ kế của các...