Trang chủ Chuẩn mực kiểm toán

Chuẩn mực kiểm toán

Thông tư 70/2015/TT-BTC | Ban hành Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán,...

BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 70/2015/TT-BTC Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm...

Quyết định 87/2005/QĐ-BTC

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- Số: 87/2005/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm...

Chuẩn mực kiểm toán số 1000

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 67 /2015/TT-BTC – Ban hành chuẩn mực kiểm toán số 1000 về kiểm toán báo cáo quyết...

Chuẩn mực kiểm toán số 930

Chuẩn mực kiểm toán số 930: Dịch vụ tổng hợp thông tin tài chính với mục tiêu quy định các nguyên tắc, thủ tục...

Chuẩn mực kiểm toán số 920

Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam số 920 về việc thực hiện kiểm tra thông tin tài chính trên cơ sở các thủ tục...

Chuẩn mực kiểm toán số 910

Chuẩn mực kiểm toán số 910 về công tác soát xét Báo cáo tài chính CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN SỐ 910 CÔNG TÁC SOÁT XÉT BÁO CÁO...

Chuẩn mực kiểm soát chất lượng số 1

HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN VIỆT NAM Chuẩn mực kiểm soát chất lượng số 1: Kiểm soát chất lượng doanh nghiệp thực hiện kiểm...

Chuẩn mực kiểm toán số 810

HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN VIỆT NAM Chuẩn mực kiểm toán số 810: Dịch vụ báo cáo về báo cáo tài chính tóm tắt (Ban...

Chuẩn mực kiểm toán số 805

HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN VIỆT NAM Chuẩn mực kiểm toán số 805: Lưu ý khi kiểm toán báo cáo tài chính riêng lẻ...

Chuẩn mực kiểm toán số 800

HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN VIỆT NAM Chuẩn mực kiểm toán số 800: Lưu ý khi kiểm toán báo cáo tài chính được lập...