Trang chủ Những luật Thuế - Kế toán mới

Những luật Thuế - Kế toán mới

NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO THEO THÔNG TƯ 133

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 119/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2018   NGHỊ...

Nghị định 121/2018/NĐ-CP hướng dẫn thang bảng lương

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 121/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2018   NGHỊ...

CÔNG VĂN 3706/TCT-KK HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THUẾ

Công văn 3706/TCT-KK hướng dẫn thủ tục đăng ký thuế  Ngày 17/8/2016 Tổng cục thuế ban hành Công văn 3706/TCT-KK hướng dẫn về thủ tục...
thong-tu-so-178tt-btc-ap-dụng-bảo-hiẻm-xã-họi-viẹt-nam

Thông tư số 178/TT-BTC áp dụng bảo hiểm xã hội việt Nam

Thông tư số 178/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán áp dụng cho BHXH Việt Nam, có hiệu...
cong-van-so-1685tct-cs-quy-dịnh-chi-phi-diẹn-thoại-cho-nhan-vien

Công văn số 1685/TCT-CS quy định chi phí điện thoại cho nhân viên

Ngày 18/5/2015 Tổng cục thuế ban hành Công văn số 1685/TCT-CS về việc quy định chi phí phụ cấp tiền điện thoại cho nhân...
kiem toan SCIC

Nghị định 218/2013/NĐ-CP Hướng dẫn thi hành luật thuế TNDN

Ngày ngày 26/12/2013 Bộ tài chính ban hành Nghị định 218/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết và Hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp...
thong-tu-1112013tt-btc-huong-dan-thi-hanh-luat-thue-tncn

Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật thuế TNCN

Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật thuế TNCN, Luật sửa đổi, bổ sung một số...
thong-tu-1662013tt-btc-xủ-phạt-vi-phạm-hanh-chinh-ve-thue

Thông tư 166/2013/TT-BTC xử phạt vi phạm hành chính về Thuế

Thông tư Số 166/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Bộ tài chính Quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành...
quyet-dinh-so-01qd-bhxh-che-dọ-bảo-hiẻm-xã-họi

Quyết định số 01/QĐ-BHXH Chế độ bảo hiểm xã hội

Quyết định số 01/QĐ-BHXH  ngày 03/01/2014 của BHXH Việt Nam: Ban hành quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các...
thong-tu-072007ttlt-btm-btc-quy-dinh-ve-khuyen-mai-hoi-cho-trien-lam

Thông tư 07/2007/TTLT-BTM-BTC quy định về khuyến mãi, hội chợ, triển lãm

Ngày 06/7/2007 Bộ thương mại - Bộ tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC Hướng dẫn thực hiện một số điều...