Trang chủ Quy định mới

Quy định mới

THÔNG TƯ 176/2016/TT-BTC XỬ PHẠT VI PHẠM VỀ HÓA ĐƠN

THÔNG TƯ 176/2016/TT-BTC XỬ PHẠT VI PHẠM VỀ HÓA ĐƠN  Thông tư 176/2016/TT-BTC ngày 31/10/2016 của Bộ tài Chính: Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành...

THÔNG TƯ 302/2016/TT-BTC QUY ĐỊNH VỀ LỆ PHÍ MÔN BÀI

THÔNG TƯ 302/2016/TT-BTC QUY ĐỊNH VỀ LỆ PHÍ MÔN BÀI  Thông tư 302/2016/TT-BTC Hướng dẫn về lệ phí môn bài, các mức lệ phí môn bài,...

THÔNG TƯ 37/2017/TT-BTC QUY ĐỊNH VỀ THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN

Thông tư 37/2017/TT-BTC quy định về thông báo phát hành hóa đơn Thông tư 37/2017/TT-BTC ngày 27/4/2017 của Bộ tài chính: Sửa đổi, bổ sung...

THÔNG TƯ 133/2016/TT-BTC CHẾ DỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIÊP VỪA VÀ NHỎ

Thông tư 133/2016/TT-BTC thay thế cho quyết định 48/2006/QĐ-BTC và thông tư 138/2011/TT-BTC, có hiệu lực từ ngày 1/1/2017 áp dụng các đối tượng...
kiem toan SCIC

Thông tư 28/2017/TT-BTC

Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 4 năm 2013 và Thông tư số...
kiem toan SCIC

Thông tư 53/2016/TT-BTC

Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính hướng dẫn chế độ kế toán...
kiem toan SCIC

Thông tư 155/2015 TT-BTC

Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán File đính kèm: Thông tư 155/2015 TT-BTC
kiem toan SCIC

Thông tư số 75/2015/TT-BTC

Thông tư sửa đổi, bổ sung Điều 128 Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp File đính kèm: Thong...
kiem toan SCIC

Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Thông tư hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp File đính kèm:THÔNG TƯ 200
kiem toan SCIC

Thông tư 73/2013/TT-BTC

Hướng dẫn chi tiết một số điều về niêm yết chứng khoán tại Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và...