Trang chủ Văn bản pháp luật hiện hành

Văn bản pháp luật hiện hành

Văn bản pháp luật hiện hành được Công ty Kiểm toán SCIC Việt Nam đăng bài

NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO THEO THÔNG TƯ 133

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 119/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2018   NGHỊ...

Nghị định 121/2018/NĐ-CP hướng dẫn thang bảng lương

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 121/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2018   NGHỊ...

Nghị định 121/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 49/2013/NĐ-CP...

Nghị định 121/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 49/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động 2012 về tiền lương. Nội...

Nghị định 51/2010/NĐ-CP hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Nghị định 51/2010/NĐ-CP hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ Nghị định số 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn bán...

Nghị định số 109/2013/NĐ-CP Quy định về xử phạt hóa đơn, phí, lệ phí

Nghị định số 109/2013/NĐ-CP Quy định về xử phạt hóa đơn, phí, lệ phí Nghị định số 109/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt...

Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ

Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14 tháng 9 năm 2006 của Bộ...

Quyết định Số 15/2006/QĐ-BTC Chế độ Kế toán doanh nghiệp

Quyết định Số 15/2006/QĐ-BTC Chế độ Kế toán doanh nghiệp Quyết định Số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 03 năm 2006 của Bộ tài chính về...

Quyết định 1018/QĐ-BHXH sửa đổi quản lý thi, chi BHXH, BHYT

Quyết định 1018/QĐ-BHXH sửa đổi quản lý thi, chi BHXH, BHYT Quyết định 1018/QĐ-BHXH sửa đổi một số nội dung tại các quyết định...

Nghị định 141/2017/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu vùng 2018

Nghị định 141/2017/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu vùng 2018 Nghị định 141/2017/NĐ-CP ngày 07/12/2017 của Chính phủ. Quy định mức lương tối thiểu...

Thông tư 08/2013/TT-BTC thực hiện kế toán nhà nước

Thông tư 08/2013/TT-BTC thực hiện kế toán nhà nước Thông tư 08/2013/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống...