VĂN HÓA SCIC

Chúng tôi luôn thấu hiểu rằng, thành công lớn nhất của SCIC là gây dựng được NIỀM TIN từ các khách hàng. Niềm tin ấy được xây dựng từ nền tảng văn hóa Minh bạch – Độc lập – Am hiểu – Tin cậy – Bền vững. Hun đúc qua nhiều thế hệ và được kế thừa, phát huy trong mỗi hành động và suy nghĩ của nhân viên SCIC. Chúng tôi tự hào và tin tưởng rằng, văn hóa SCIC như những viên gạch đặt nền móng cho những thành công trong tương lai. Hệ Giá trị Văn hóa SCIC bao hàm các nội dung: Tầm nhìn, Sứ mệnh, Giá trị cốt lõi, Thông điệp hướng tới: SCIC vẫn luôn là cung cấp những dịch vụ có chất lượng cao nhất vì lợi ích hợp pháp của khách hàng. Cùng với Hệ Giá trị Văn hóa SCIC: Giá trị đạo đức, Trách nhiệm của mỗi Thành viên SCIC và các chuẩn mực hành vi ứng xử của nhân viên SCIC là bộ phận cấu thành VĂN HÓA SCIC.