Kê khai thuế đúng luật

Kê khai thuế

Hiện nay, pháp luật Việt Nam đang có rất nhiều quy định liên quan đến việc quản lý thuế. Nếu không nắm rõ các quy định, cá nhân hoặc tổ chức có thể bị xử phạt vì vi phạm quy định được pháp luật ban hành.

Các văn bản pháp luật quy định về việc quản lý thuế

– Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn luật quản lý thuế, sửa đổi bổ sung thay thế

– Thông tư 28/2011/TT-BTC. Được sửa đổi bổ sung tại các Thông tư 119/2014/TT-BTC

– Thông tư 151/2014/TT-BTC; Thông tư 26/2015/TT-BTC (kế toán thuế)

Nội dung quản lý thuế hướng dẫn tại Thông tư 156/2013/TT-BTC bao gồm:

- Thứ nhất là quy định việc kê khai và tính thuế;

- Thứ hai là quy định việc ấn định thuế.

- Thứ ba là các thông tin liên quan đến việc nộp thuế

- Thứ tư là thông tin đến việc ủy nhiệm thu thuế

- Thứ năm là quy định về trách nhiệm của người có nghĩa vụ nộp thuế;

- Thứ sáu, Thông tư quy định về việc miễn, giảm thuế; xoá nợ hay phạt tiền thuế.

- Thứ bảy là quy định về việc hoàn và bù trừ thuế;

- Thứ tám là quy định kiểm tra thuế, thanh tra thuế, quản lý rủi ro về thuế;

- Thứ chín, thông tư đề cập đến việc giải quyết khiếu nại liên quan đến thực hiện pháp luật thuế.

Nội dung quản lý thuế không được quy định tại Thông tư 156/2013/TT-BTC

-  Các thông tin quy định về việc quản lý thuế đối với các loại hàng hóa xuất, nhập khẩu.

-  Các thông tin quản lý thuế về việc đăng ký, xử lý vi phạm pháp luật về thuế.

Để có thể nắm rõ được các quy định trong Thông tư 156/2013/TT-BTC là điều không đơn giản. Nó đòi hỏi người có trình độ chuyên môn về lĩnh vực thuế. Vì vậy, khách hàng hãy để Công ty TNHH Kiểm toán SCIC Việt Nam hỗ trợ tư vấn và thay quý khách hàng thực hiện các thủ tục liên quan đến thuế. Điều này sẽ đảm bảo việc tiết kiệm thời gian, hợp pháp tốt nhất cho các thủ tục liên quan đến thuế cho người có nghĩa vụ nộp thuế.

           

Hotline: 0966.981.027 - 0988 316 291 - 0868 159 027