THÔNG TƯ 28/2017/TT-BTC

THÔNG TƯ 28/2017/TT-BTC

Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 4 năm 2013 và Thông tư số 147/2016/TT-BTC ngày 13 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

Download: Thông tư 28/2017/TT-BTC

Hotline: 0966.981.027 - 0988 316 291 - 0868 159 027