Trang chủ Chế độ kế toán theo thông tư 133

Chế độ kế toán theo thông tư 133

tai-khoan-911-xac-dinh-ket-qua-kinh-doanh-theo-thong-tu-133

Tài khoản 911 Xác định kết quả kinh doanh theo Thông tư 133

Hướng dẫn cách hạch toán Tài khoản 911 theo thông tư 133, Cách hạch toán kết chuyển doanh thu bán hàng, tài chính, kết...
tai-khoan-821-chi-phi-thue-thu-nhap-doanh-nghiep-theo-tt-133

Tài khoản 821 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp theo TT 133

Hướng dẫn cách hạch toán Tài khoản 821 theo thông tư 133, Cách hạch toán chi phí thuế TNDN tạm tính hàng quý, cuối...

Tài khoản 811 Chi phí khác theo Thông tư 133

Hướng dẫn cách hạch toán Tài khoản 811 theo thông tư 133, Cách hạch toán tiền phạt vi phạm hợp đồng kinh tế, vi...
tai-khoan-711-thu-nhap-khac-theo-thong-tu-133

Tài khoản 711 Thu nhập khác theo Thông tư 133

Hướng dẫn cách hạch toán Tài khoản 711 theo thông tư 133, Cách hạch toán Thu nhập khác như: thanh lý, nhượng bán TSCĐ,...
tai-khoan-642-chi-phi-quan-ly-kinh-doanh-theo-thong-tu-133

Tài khoản 642 Chi phí quản lý kinh doanh theo Thông tư 133

Hướng dẫn cách hạch toán Tài khoản 642 theo thông tư 133, Cách hạch toán chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp, tiền...
tai-khoan-635-chi-phi-tai-chinh-theo-thong-tu-133

Tài khoản 635 Chi phí tài chính theo Thông tư 133

Hướng dẫn cách hạch toán Tài khoản 635 theo thông tư 133, Cách hạch toán chi phí tài chính, chi phí lãi vay (trả...
tai-khoan-632-gia-von-hang-ban-theo-thong-tu-133

Tài khoản 632 Giá vốn hàng bán theo Thông tư 133

Hướng dẫn cách hạch toán Tài khoản 632 theo thông tư 133, Cách hạch toán giá vốn hàng bán sản phẩm, hàng hóa, dịch...
tai-khoan-631-gia-thanh-san-xuat-theo-thong-tu-133

Tài khoản 631 Giá thành sản xuất theo Thông tư 133

Hướng dẫn cách hạch toán Tài khoản 631 theo thông tư 133, Cách hạch toán giá thành sản xuất, hạch toán kết chuyển chi...
tai-khoan-611-mua-hang-theo-thong-tu-133

Tài khoản 611 Mua hàng theo Thông tư 133

Hướng dẫn cách hạch toán Tài khoản 611 theo thông tư 133, Cách hạch toán Mua hàng, giá trị hàng hóa, Công cụ dụng...
tai-khoan-515-doanh-thu-hoat-dong-tai-chinh-theo-thong-tu-133

Tài khoản 515 Doanh thu hoạt động tài chính theo Thông tư 133

Hướng dẫn cách hạch toán Tài khoản 515 theo thông tư 133, Cách hạch toán doanh thu tài chính như: Lãi cho vay, lãi...