Trang chủ Hệ thống chuẩn mực kế toán

Hệ thống chuẩn mực kế toán

chuan-muc-ke-toan-so-30-lai-tren-co-phieu

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 30 – LÃI TRÊN CỔ PHIẾU

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 30 - LÃI TRÊN CỔ PHIẾU (Ban hành và cụng bố theo Quyết định số 100/2005/QĐ-BTC ngày 28/12/2005 của Bộ...
chuan-muc-ke-toan-so-29-thay-dỏi-chinh-sach-ke-toan-uoc-tinh-ke-toan-va-cac-sai-sot

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 29 Thay đổi chính sách kế toán, ước tính...

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 29 - THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN,ƯỚC TÍNH KẾ TOÁN VÀ CÁC SAI SÓT (Ban hành và công bố...
chuan-muc-ke-toan-so-28-bao-cao-bo-phan

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 28 – BÁO CÁO BỘ PHẬN

  CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ  28 - BÁO CÁO BỘ PHẬN (Ban hành và công bố theo Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC, ngày 15 tháng 02...
chuan-muc-ke-toan-so-27-bao-cao-tai-chinh-giua-nien-do

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 27 – BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 27 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ (Ban hành và công bố theo Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC,ngày 15...
chuan-muc-ke-toan-so-26-thong-tin-ve-cac-ben-lien-quan

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 26 THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN LIÊN QUAN

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 26 THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN LIÊN QUAN (Ban hành và công bố theo Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30...
chuan-muc-ke-toan-so-25-bao-cao-tai-chinh-hop-nhat

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 25 – BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 25 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT VÀ KẾ TOÁN KHOẢN ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY CON (Ban hành và...
chuan-muc-ke-toan-so-24-bao-cao-luu-chuyen-tien-te

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 24 – BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 24 - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (Ban hành và công bố theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 tháng...
chuan-muc-ke-toan-so-23-cac-su-kien-phat-sinh-sau-ngay-ket-thuc-ky-ke-toan-nam

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 23 – CÁC SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY...

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 23 - CÁC SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY KẾT THÚC KỲ KẾ TOÁN NĂM (Ban hành và công bố...
chuan-muc-ke-toan-so-22-trinh-bay-bo-sung-bao-cao-tai-chinh-cua-cac-ngan-hang-va-to-chuc-tai-chinh-tuong-tu

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 22 – Trình bày bổ sung báo cáo tài...

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 22 - Trình bày bổ sung báo cáo tài chính của các ngân hàng và tổ chức tài chính...
chuan-muc-ke-toan-so-21-trinh-bay-bao-cao-tai-chinh

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 21 TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH

  CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 21 TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Ban hành và công bố theo Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30 tháng...