Trang chủ Thực tập kế toán

Thực tập kế toán

Mẫu nhật ký thực tập tốt nghiệp kế toán

Mẫu nhật ký thực tập tốt nghiệp kế toán

Thứ Nhận xét trong 01 tuần của giáo viên hướng dẫn thực tập: ………………………………………………………………………………………………………………… ........................................................................................................................................................... Ngày …...tháng ….. năm 201… GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN (ký, ghi rõ họ tên) Hướng dẫn...