LUẬT VÀ LÍ THUYẾT KIỂM TOÁN

CHI PHÍ ĐI VAY

CHI PHÍ ĐI VAY

Trường hợp chi phí đi vay được tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ (không được vốn hoá). Chi phí đi vay không đủ điều kiện để vốn...

HOÀN THIỆN CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN

HOÀN THIỆN CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Ký hiệu viết tắt - Tên đầy đủ 1 AVA Công ty TNHH tư vấn kế toán và kiểm toán Việt Nam 2 BCĐKT Bảng cân đối...

THÔNG TƯ 70/2015/TT-BTC | BAN HÀNH CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN

THÔNG TƯ 70/2015/TT-BTC | BAN HÀNH CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN

Ban hành Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán Căn cứ Luật kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 ngày 29/3/2011; Căn cứ Luật Kế...

QUYẾT ĐỊNH 87/2005/QĐ-BTC

QUYẾT ĐỊNH 87/2005/QĐ-BTC

QUYẾT ĐỊNH  Về việc ban hành và công bố Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán Việt Nam BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn...

THUẾ TNDN

THUẾ TNDN

MỘT SỐ LƯU Ý VỀ KÊ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP NĂM I/ HỒ SƠ KHAI QUYẾT TÓAN THUẾ 1/ Báo cáo tài chính năm hoặc báo cáo tài chính...

 HOÀN THIỆN CHU TRÌNH KIỂM TOÁN HÀNG TỒN KHO

HOÀN THIỆN CHU TRÌNH KIỂM TOÁN HÀNG TỒN KHO

Trong điều kiện hội nhập nền kinh tế thế giới, môi trường kinh doanh ở ViệtNam đã và đang tiến dần đến thế ổn định. Nhiều cơ hội mới...

TỔNG HỢP THỦ TỤC KIỂM TOÁN QUY TRÌNH TIỀN LƯƠNG

TỔNG HỢP THỦ TỤC KIỂM TOÁN QUY TRÌNH TIỀN LƯƠNG

Tổng hợp thủ tục kiểm toán quy trình tiền lương – KIỂM TOÁN NỘI BỘ Quy trình, thủ tục KTNB Quy trình kiểm toán nội bộ là trình tự, thủ...

HOÀN THIỆN CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THANH TOÁN

HOÀN THIỆN CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THANH TOÁN

Thời gian gần đây hoạt động kiểm toán tại Việt Nam không ngừng lớn mạnh vàngày càng phổ biến hơn trong đời sống kinh tế. Đây là một xu hướng...

HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC VỐN BẰNG TIỀN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC VỐN BẰNG TIỀN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tính cấp thiết của đề tài Ngày nay, với sự phát triển nhanh chóng của kinh tế thị trường thì nhu cầuthông tin đóng vai trò hết sức quan trọng...

KIỂM TOÁN KHOẢN VAY

KIỂM TOÁN KHOẢN VAY

Đề tài: KIỂM TOÁN CHU TRÌNH HUY ĐỘNG VÀ HOÀN TRẢ VỐN DO CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC THỰC HIỆN GVHD: Th.S Trần Hồng Vân SVTH : Phạm Thị Ngọc...

PHẦN HÀNH TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

PHẦN HÀNH TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TSCĐ TRONG KIỂM TOÁN BCTC1.1. Một số khái niệm: 1.1.1. Tài sản cố định và một số khái niệm...

CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN SỐ 910

CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN SỐ 910

Chuẩn mực kiểm toán số 910 về công tác soát xét Báo cáo tài chính CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN SỐ 910 CÔNG TÁC SOÁT XÉT BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Ban hành...

Hotline: 0966.981.027 - 0988 316 291 - 0868 159 027