CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN

THÔNG TƯ 70/2015/TT-BTC | BAN HÀNH CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN

THÔNG TƯ 70/2015/TT-BTC | BAN HÀNH CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN

Ban hành Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán Căn cứ Luật kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 ngày 29/3/2011; Căn cứ Luật Kế...

QUYẾT ĐỊNH 87/2005/QĐ-BTC

QUYẾT ĐỊNH 87/2005/QĐ-BTC

QUYẾT ĐỊNH  Về việc ban hành và công bố Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán Việt Nam BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn...

CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN SỐ 910

CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN SỐ 910

Chuẩn mực kiểm toán số 910 về công tác soát xét Báo cáo tài chính CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN SỐ 910 CÔNG TÁC SOÁT XÉT BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Ban hành...

CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN SỐ 920

CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN SỐ 920

Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam số 920 về việc thực hiện kiểm tra thông tin tài chính trên cơ sở các thủ tục thỏa thuận trước với mục đích: –...

CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN SỐ 930

CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN SỐ 930

Chuẩn mực kiểm toán số 930: Dịch vụ tổng hợp thông tin tài chính với mục tiêu quy định các nguyên tắc, thủ tục cơ bản và hướng dẫn thể...

CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN SỐ 1000

CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN SỐ 1000

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 67 /2015/TT-BTC – Ban hành chuẩn mực kiểm toán số 1000 về kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành. Đây là...

Hotline: 0966.981.027 - 0988 316 291 - 0868 159 027